*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Projekto pavadinimas: Mokinių skaitymo gebėjimų gerinimas Pakruojo rajono Balsių, Klovainių, Rozalimo ir Žemynos pagrindinėse mokyklose
Projekto kodas: 09.2.1-ESFA-K-728-01-0077
Veiksmų programa: 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas: 9 prioritetas „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“
Veiksmų programos prioriteto priemonė: 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“
Projekto vykdytojas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai: Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla,
Pakruojo „Žemynos“ pagrindinė mokykla,
Pakruojo rajono Klovainių pagrindinė mokykla,
Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla,
Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla,
Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras
Projekto būsena: Įgyvendintas
Paramos sutarties numeris 09.2.1-ESFA-K-728-01-0077
Paramos sutarties pasirašymo data 2017 m. gruodžio 18 d.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: veiklų pradžia: 2017-12-18
veiklų pabaiga: 2020-03-30
Projekto finansavimo šaltiniai Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšų ir Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšų
Finansavimo šaltinio pavadinimas Skirta suma Eur
Paramos lėšos: 81 182,45
ES struktūrinių fondų lėšos: 81 182,45
Valstybės biudžeto lėšos:  
Savivaldybės biudžeto lėšos: 1 656,79
tinkamos finansuoti lėšos: 1 656,79
netinkamos finansuoti lėšos:  
Kiti finansavimo šaltiniai:  
Bendra projekto vertė iš viso: 82 839,24

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – pagerinti Pakruojo rajono mokinių skaitymo pasiekimus diegiant naujus bendrojo ugdymo proceso organizavimo modelius mokyklose. Projekto metu bus gerinami 8 klasės mokinių pasiekimai (t.y. bus matuojama 8-okų pažanga, intervenciją projekto veiklomis darant jaunesnėse klasėse).

Projektu sprendžiama problema – nepakankami mokinių skaitymo (teksto suvokimo) pasiekimai Pakruojo rajono Balsių, Žemynos, Klovainių, Rozalimo pagrindinėse mokyklose.

Projekte siekiama šių konkrečių pamatuojamų rezultatų:

  • mokinių, kurių skaitymo pasiekimai pagerėjo, skaičius išaugs 3 proc. (lyginant su pradine būkle);
  • mokinių, nepasiekiančių patenkinamo pasiekimų lygmens, skaičius sumažės 2 proc. (lyginant su pradine būkle, tose mokyklose, kuriose nustatytas patenkinamo pasiekimų lygmens nepasiekimas).
  • 24 mokytojai patobulins savo kvalifikaciją skaitymo gebėjimų ugdymo srityje.

Projekto tikslinė grupė:
- dalyvaujančių mokyklų mokiniai. Mokiniams bus sudarytos galimybės mokytis pagal inovatyvius, motyvuojančius, įtraukiančius, praktikoje pasiteisinusius mokymosi metodus, kurių dėka pagerės mokinių skaitymo (teksto suvokimo) pasiekimų rezultatai. Planuojama į projekto veiklas, kuriomis siekiama diegti naujus bendrojo ugdymo proceso organizavimo modelius mokyklose, įtraukti 6-8 klasių mokinių
- dalyvaujančių mokyklų darbuotojai. Projekto dėka pagerės mokytojų darbo aplinka (nauji mokymosi metodai), motyvacija, palengvės ugdymosi proceso organizavimas. Planuojama į projekto veiklas, kuriomis siekiama diegti naujus bendrojo ugdymo proceso organizavimo modelius mokyklose, įtraukti ne mažiau 24 mokytojus.

Projekto nauda. Projektas yra įdomus, inovatyvus bei naudingas dėl šių priežasčių:
- Skatinamos įdomios mokiniams veiklos, įvykiai ir nuotykiai – įkuriamos skaitymui skirtos, patrauklios ir motyvuojančios erdvės, naudojamos šiuolaikinės IT priemonės (el. skaityklės ir knygos), skatinamos neformalaus ugdymo veiklos (skaitymo klubas, improvizacijos teatras), stovyklos ir edukacinės išvykos.
- naujausiomis švietimo srities tendencijomis ar duomenimis besiremianti, kitų šalių patirtį (Suomijos, Anglijos, Škotijos, Naujosios Zelandijos patirtis) naujam kontekstui taikanti idėja, kuria siekiama veiksmingų pokyčių organizuojant ir tobulinant ugdymą vardan geresnių ugdymo rezultatų: ugdymas organizuojami moduliais (pagal skirtingus lietuvių kalbos dalyko mokinių gebėjimus / pasiekimus); mini stažuotės – idėjų mainai besitobulinančiose ir konsultuojančioje mokykloje. Taikant šias inovatyvias idėjas siekiama mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pasirinktoje srityje – bus mokomasi iš kolegų konsultuojančioje mokykloje ir mokyklose partnerėse. Taip pat siekiama mokinių skaitymo gebėjimų pagerėjimo, taikant naujas, bet praktikoje jau išbandytas ugdymo organizavimo formas.
- Projekte dalyvauja skirtingų dalykų mokytojai – asmenybių įvairovė: ir vienas kito papildymas (integruojamosios pamokos mokiniams, kai dirba skirtingų dalykų mokytojai, įsitraukia neformalaus ugdymo pedagogai – neformaliosios veiklos metu ugdomi mokinių skaitymo gebėjimai, kurių pasiekimai vertinami formaliajame ugdyme).

Tikslui pasiekti numatomi uždaviniai ir veiklos:
1. Diegti inovatyvias ugdymo organizavimo formas bei teikti ugdymosi pagalbą mokiniams
1.1. Lietuvių kalbos dalyko modulių diegimas
1.2. Konsultacijų ir pagalbos mokiniams teikimas
1.3. Projektinių darbų organizavimas

2. Organizuoti inovatyvias neformaliojo ugdymo veiklas, prisidėsiančias prie mokinių skaitymo gebėjimų pasiekimų gerinimo
2.1. Netradicinių ugdymo veiklų organizavimas
2.2. Edukacinių išvykų organizavimas

Projekto poveikis: bus sudarytos galimybės mokytis pagal inovatyvius, motyvuojančius, įtraukiančius, praktikoje pasiteisinusius mokymosi metodus, kurių dėka pagerės mokinių skaitymo (teksto suvokimo) pasiekimo rezultatai. Projekto dėka pagerės mokytojų darbo aplinka (nauji mokymosi metodai, įranga), motyvacija, palengvės ugdymosi proceso organizavimas. Ilgalaikėje perspektyvoje pagerėjusi švietimo situacija spręs socialinės atskirties ir skurdo problemas.

Asmuo kontaktams:

Lina Mikolaitytė (projekto vadovė),
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja
tel. (8 421) 69 097, el. paštas lina.mikolaityte@pakruojis.lt

Gražina Plungienė (projekto koordinatorė),
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vyr. specialistė
tel. (8 421) 61 490, el. paštas grazina.plungiene@pakruojis.lt