*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Projekto pavadinimas: Kartų įgalinimas socialinei integracijai
Projekto pavadinimas
(anglų kalba)
Empowerment of generations for social integration
Projekto sutrumpintas pavadinimas (akronimas) Power of Generations
Projekto kodas: LLI-513
Projekto finansavimo šaltiniai 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
Veiksmų programos prioritetas: 3 prioritetas „Socialinė įtrauktis kaip išankstinė teritorinės plėtros sąlyga"
Veiksmų programos prioriteto priemonė: Didinti programos teritorijos lankytojų skaičių gerinant ir tobulinant kultūros ir gamtos paveldo objektus, paslaugas ir produktus
Projekto partneris: Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Lietuva)
Projekto partneriai: Bauskės savivaldybė (perėmusi buvusios Iecavos savivaldybės administracijos funkcijas (Latvija)
Projekto būsena: Įgyvendinamas
Paramos sutarties numeris AI/105/2020
Paramos sutarties pasirašymo data 2020 m. rugsėjo 3 d.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: veiklų pradžia: 2020-08-01
veiklų pabaiga: 2023-06-30
Projekto finansavimo šaltiniai:
Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšų
Visas projekto biudžetas 239 702,75 Eur
Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas (ERPF) 203 747,34 Eur
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos projekto biudžetas:
Finansavimo šaltinio pavadinimas Skirta suma Eur
Paramos lėšos: 130 420,10 Eur
ERPF lėšos:  119 845,50 Eur
Valstybės biudžeto lėšos:   10 574,60 Eur
Savivaldybės biudžeto lėšos:   10 574,61 Eur
tinkamos finansuoti lėšos: 
  10 574,61 Eur
netinkamos finansuoti lėšos:

    - Eur

Bendra projekto biudžeto vertė iš viso:

140 994,71 Eur

Projekto aprašymas 

Projekto tikslas - pagerinti lankomosios priežiūros ir dienos priežiūros socialinių paslaugų prieinamumą ir efektyvumą Pakruojo (Lietuva) ir Iecavos (Latvija) savivaldybėse vienišiems vyresnio amžiaus žmonėms, žmonėms su negalia, socialinės rizikos šeimoms ir tose šeimose auginamiems vaikams.

Pagrindinė projekto idėja yra suteikti įvairių kartų atstovams galimybę savanoriškai padėti vieni kitiems. Asmenys, kuriems reikalinga pagalba - vyresnio amžiaus žmonės ir neįgalieji, negalintys savarankiškai pasirūpinti savimi, kurie yra vieniši ir jiems reikalinga priežiūra ir bendravimas, socialinės rizikos šeimų vaikai, stokojantys priežiūros ir rūpinimosi jais, įvertinimo, prasmingo laiko leidimo kartu ir gero pavyzdžio rodymo. Asmenys, galintys suteikti pagalbą – vis dar aktyvūs ir pajėgūs vyresnieji, kuriems reikia jausmo, kad jie reikalingi ir galimybių realizuoti savo potencialą, taip pat moksleiviai, regioninių universitetų socialinių fakultetų studentai, kuriems reikia surinkti reikiamą skaičių socialinio darbo valandų, tačiau ne visada turintys pakankamai informacijos apie galimybę savanoriauti socialinės globos centruose arba stokojantys  pagalbos teikimui reikalingų įgūdžių ir žinių. Projekto idėja atitinka aukščiau išvardintų grupių poreikius ir sutelks skirtingas kartas socialinės įtraukties didinimui: projekto įgyvendinimo metu 32 savanoriai iš Lietuvos ir Latvijos (16 vyresnio amžiaus, 16 jaunimo) dalyvaus bendruose mokymuose ir pažintiniuose vizituose pas socialinių paslaugų teikėjus ir NVO, kuriems jų veikloje padeda savanoriai. Įgytos žinios bus panaudotos kartu su socialinių paslaugų teikėjais organizuojant socialinės įtraukties priemones tikslinių grupių asmenims: vienišiems vyresniesiems, neįgaliesiems, socialinės rizikos šeimoms ir tose šeimose auginamiems vaikams - numatytos trys socialinės įtraukties priemonės:
• vasaros mokyklos (stovyklos) (paskaitos su psichologais, streso valdymo, emocinės sveikatos, sveiko gyvenimo būdo ir kt. mokymosi veiklos);
• socialiniai-kultūriniai renginiai (Šeimos šventė, Senelių diena, bendras šokių, dainų ir žaidimų renginys);
• fizinio aktyvumo, proto lavinimo, emocinės ir psichinės sveikatos gerinimo užsiėmimai (Pakruojyje: šiaurietiškas ėjimas, treniruotės po atviru dangumi, stalo žaidimai lauke, šokių pamokos; Iecavoje: proto lavinimo ir fizinio aktyvumo popietės „Jaunimas prieš išmintį“, naudojant įsigytus lauko žaidimus ir interaktyvias grindis).

Siekiant užtikrinti socialinių paslaugų efektyvumą, 16 Latvijos ir Lietuvos specialistų tobulins savo kvalifikaciją dalyvaudami 4 bendruose seminaruose. Seminarų metu specialistai išmoks, kaip reikia įvertinti ir sukurti psichologinį saugumą, kaip į socialinį darbą pritraukti savanorius, taip pat sužinos apie pozityvų bendravimą, kartų konfliktus ir jų įveikimo būdus. Prie socialinių paslaugų efektyvumo didinimo taip pat bus prisidėta gerinant sunkaus darbo sąlygas socialiniams darbuotojams, dirbantiems trijose partnerių įsteigtose socialinių paslaugų įstaigose, teikiančiose lankomosios priežiūros ir dienos priežiūros socialines paslaugas Iecavoje (Iecavos apskrities socialinėje tarnyboje) ir Pakruojo rajone (Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centre ir Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centre). Projekto įgyvendinimo metu bus įsigytos dvi specializuotos transporto priemonės, skirtos pavėžėti vyresnio amžiaus žmones, neįgaliuosius bei teikti lankomosios priežiūros ir socialinės globos paslaugas. Siekiant sutelkti dėmesį į socialinį darbą ir aplankyti daugiau klientų, socialiniams darbuotojams bus nupirkta 19 elektrinių dviračių, 39 planšetiniai kompiuteriai, kuriais naudojantis vietoje popierinių dokumentų pildymo būtų atlikta klientų apklausa elektroninėmis priemonėmis. Socialinių paslaugų kokybė ir įvairovė vyresnio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems, socialinės rizikos šeimoms ir tose šeimose auginamiems vaikams bus pagerinta Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centre įrengiant sensorinį kambarį ir interaktyvias grindis, Iecavos apskrities socialinėje tarnybai įsigijus keturis didelio dydžio lauko žaidimus bei saugumo mygtukų paslaugas, Pakruojo nestacionarių paslaugų centrui viešosiose erdvėse įrengus lauko laisvalaikio infrastruktūrą (betoninius šachmatų, kortų, teniso stalo futbolo stalus), prieinamą visiems Pakruojo ir apylinkių gyventojams.

Planuojama, kad projekto veiklose dalyvaus 580 socialiai pažeidžiamų asmenų, kuriems bus pasiūlytos geresnės kokybės, veiksmingesnės socialinės įtraukties priemonės ir geresnės socialinės paslaugos.

Už šios informacijos turinį atsako Pakruojo rajono savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Nuoroda į 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos svetainę www.latlit.eu.
Nuoroda į Europos Sąjungos oficialią svetainę www.europa.eu.
Informacija spaudoje
Asmuo kontaktams:

Lina Mikolaitytė (projekto vadovė),
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja
tel. (8 421) 69 097, el. paštas lina.mikolaityte@pakruojis.lt