*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė
Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų išdavimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, pageidaujantiems gauti prisijungimo sąlygas prie susisiekimo komunikacijų savivaldybės valdomoje teritorijoje.

Prašymas išduoti prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas pateikiamas:

 • Elektronine forma, siunčiant visą dokumentų bylą bendruoju Pakruojo rajono savivaldybės administracijos elektroniniu paštu savivaldybe@pakruojis.lt arba stapulioniene@pakruojis.lt.
 • Popierine forma, pateikiant visus tinkamai patvirtintus dokumentus Pakruojo rajono savivaldybės administracijai, adresu: Kęstučio g. 4, Pakruojis.

Asmuo apie sąlygų išdavimą informuojamas jo nurodytu būdu.

Kartu su nustatytos formos prašymu reikia pateikti atitinkamus dokumentus:

 • žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinančius dokumentus;
 • sklypo ribų planą;
 • žemės sklypo suformavimo dokumentus;
 • patvirtintus detaliuosius planus;
 • projektinius pasiūlymus (jeigu jie buvo rengiami);
 • situacijos schemą;
 • kiti dokumentai.

Paslaugos suteikimo trukmė – 10 d. d.

Prašymo forma

Dėl išankstinės registracijos ir kitais su prašymu teikimu susijusiais klausimais prašome kreiptis į Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio vyr. specialistę (savivaldybės vyr. inžinierę) Rūtą Stapulionienę, tel. 8 603 05 484, el. p. ruta.stapulioniene@pakruojis.lt.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą:

Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties inicijavimas ir sudarymas

Informuojame, kad 2021-01-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas (toliau – Infrastruktūros įstatymas), kuris reglamentuoja savivaldybės infrastruktūros plėtrą ir jos planavimą, įgyvendinimą, finansavimą ir nustato savivaldybės infrastruktūros plėtroje dalyvaujančių asmenų teises ir pareigas.

Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo tikslas – užtikrinti savivaldybės reikmes atitinkančią savivaldybės infrastruktūros plėtrą.

Infrastruktūros plėtros iniciatoriai (toliau – Iniciatorius), siekdami suprojektuoti, įrengti ir (ar) pastatyti savivaldybės infrastruktūrą ar atskirus šios infrastruktūros elementus, inicijuoja savivaldybės infrastruktūros plėtrą, pateikdami raštu pasiūlymą Pakruojo rajono savivaldybės administracijai (toliau – Organizatorius).

Iniciatorius – Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, inicijuojantys ir įgyvendinantys savivaldybės infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį.

Organizatorius – savivaldybės administracija ar savivaldybės tarybos sprendimu įsteigtas ir (ar) paskirtas viešasis juridinis asmuo, išskyrus viešąsias įstaigas, organizuojantys ir šiame įstatyme nustatytais atvejais įgyvendinantys savivaldybės infrastruktūros plėtrą.

Pasiūlymas dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros inicijavimo gali būti teikiamas elektroniniu paštu: savivaldybe@pakruojis.lt arba ruta.stapulioniene@pakruojis.lt arba raštu, adresu: Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis.

Iniciatoriaus pasiūlymas nagrinėjamas, kai jis pateikia pridedamoje pasiūlymo formoje nurodytus dokumentus.

Organizatorius, gavęs Iniciatoriaus pateiktą pasiūlymą, kreipiasi į Savivaldybės infrastruktūros valdytoją (valdytojus) (toliau – Valdytojas), kuriam (kuriems) būtų perduota Iniciatoriaus įrengta ar pastatyta infrastruktūra, dėl pasiūlymo įvertinimo.

Valdytojas įvertina pasiūlymą ir informuoja Organizatorių apie pritarimą ar motyvuotą nepritarimą sudaryti Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį (toliau – Sutartis).

Organizatorius, gavęs Valdytojo įvertinimą dėl Sutarties sudarymo, raštu informuoja Iniciatorių apie pasiūlymo priėmimą ir pateikia Sutarties sudarymo sąlygas arba informuoja apie pasiūlymo atmetimą.

Sprendimas dėl pasiūlymo priėmimo ir Sutarties sudarymo sąlygų pateikimo arba pasiūlymo atmetimo priimamas per 15 darbo dienų nuo Iniciatoriaus pasiūlymo gavimo dienos.

Iniciatoriui įgyvendinus visas Sutarties sudarymo sąlygas, pasirašoma Sutartis.

Apie Sutarties pasirašymo laiką ir vietą Iniciatorius informuojamas per 20 darbo dienų nuo visų Sutarties sudarymo sąlygose nurodytų dokumentų ir informacijos pateikimo Organizatoriui dienos.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą:

 1. Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas 2020 m. gegužės 7 d. Nr. XIII-2895.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 1475 Dėl Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo ir Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos patvirtinimo”.
 3. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. AV-568 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties sudarymo tvarkos aprašo ir Pakruojo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo“.

Dėl išankstinės registracijos ir kitais su prašymu teikimu susijusiais klausimais prašome kreiptis į Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio vyr. specialistę (savivaldybės vyr. inžinierę) Rūtą Stapulionienę, tel. 8 603 05 484, el. p. ruta.stapulioniene@pakruojis.lt.

Infrastruktūros plėtros sutartys
Tarybos sprendimai